Adatvédelmi (adatkezelési) tájékoztató

Tisztelt Látogatók!

Jelen tájékoztató célja az adatvédelmi szabályok betartása, a vonatkozó jogok érvényesítésének és kötelezettségek teljesítésének elősegítése, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: törvény) rendelkezéseinek betartása. A Skodaklub Egyesület (továbbiakban: SE) kiemelt célja, hogy a felhasználó, illetve érintett vonatkozó jogai a lehető legteljesebb mértékben érvényesülni tudjanak. Az SE mint adatkezelő ezúton tájékoztatja az érintettet az adatkezelési elvekről és az adatkezeléssel kapcsolatos jogokról és jogorvoslati lehetőségekről.

Jelen tájékoztató a skodaklub.com honlap üzemeltetése során megszerzett és kezelt adatokra vonatkozik. A jelen tájékoztatót az SE a skodaklub.com honlapon tette közzé, ahol az „Adatvédelmi irányelvek” menüpontban található. Jelen tájékoztató visszavonásig hatályos.

Az SE jelen tájékoztatót egyoldalúan módosíthatja, a mindenkori tájékoztató a skodaklub.com honlapon érhető el. A tájékoztató módosításáról az SE a skodaklub.com honlapon közzétett közleményben ad tájékoztatást, a tájékoztató módosításának hatályba lépését megelőző legalább 15 nappal.

Az adatvédelemmel összefüggő fontosabb fogalmak értelmezése a törvény alapján

Érintett:

Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított, vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Személyes adat:

Az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret – valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. Az e-mail cím is személyes adat!

Különleges adat:

A faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat; az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

Közérdekből nyilvános adat:

A közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli.

Adatkezelő:

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan, vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja (tehát, aki az érdemi döntéseket meghozza, de a saját cégen belüli adatfeldolgozás is adatkezelői minőség).

Adatkezelés:

Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

Adattovábbítás:

Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Nyilvánosságra hozatal:

Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adatmegjelölés:

Az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.

Adatmegsemmisítés:

Az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Adatfeldolgozás:

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

Adatfeldolgozó:

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi (tehát, a műszaki jellegű feladatokat elvégző személy, viszont a saját cégen belüli adatfeldolgozás adatkezelő).

Hozzájárulás:

Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. Jelen tájékoztatóban az érintett adatai kezelésével kapcsolatos, a törvény által előírt minden információt meg kívánunk adni.

A weboldalak fenntartójának adatai

Felicia Racing Kft.
Székhely: 1215 Budapest, Katona József utca 51.
Vezető neve: Horváth Krisztián
Adószám: 12431869-2-43
E-mail cím: info@skodaklub.com
Telefonszám: 36 20 950 1976
Weboldal címe: skodaklub.com

Az SE honlapjának a használata nincs regisztrációhoz kötve, a honlap szokásos használatával kapcsolatban személyes adat kezelésére nem kerül sor. A szerverek automatikusan rögzítik a honlapra látogatók IP címét, de azt az SE semmilyen módon nem köti a felhasználó személyéhez.

A böngészés gördülékenyebbé tétele érdekében az oldalon ún. „sütiket” (cookie) használunk. A süti egy betűkből és számokból álló kisméretű fájl, amelyet a felhasználó böngészője tárol. A sütik segítségével jegyzi meg a weboldal pl. a személyes beállításokat, így a következő látogatások alkalmával ezeket nem kell ismét beállítani. A sütik alkalmasak személyes azonosító adatok tárolására is, de kizárólag olyan adatokhoz férnek hozzá, amelyeket a felhasználó maga ad meg.

Az oldal látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével méri a Szolgáltató. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/

Milyen cookie-kat használok?

Ha többet szeretne megtudni arról, hogy az Ön böngészője milyen cookie-kat használ, kérjük, látogasson el az Ön böngészőjének megfelelő, alábbi weboldalak egyikére:

Mobil készülékek esetében, az alábbi oldalakon tájékozódhat:

Az SE honlapjain nem jelentet meg reklámokat, ezért nem követi a látogatók érdeklődési körét, nem célja személyre szabott reklámok megjelentetése.

Hírlevél

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy az SE hírleveleivel a regisztrációkor megadott elektronikus levélben megkeresse. Továbbá a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

SE nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben az SE minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a hírlevél-küldés adatkezelése körében a következőket:

a.) az adatgyűjtés ténye,
b.) az érintettek köre,
c.) az adatgyűjtés célja,
d.) az adatkezelés időtartama,
e.) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f.)  az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: név, e-mail cím,dátum, időpont.

Az érintettek köre:

A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja:

Reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, találkozókról, új funkciókról stb.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

A hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:

A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

 Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

Az érintett bármikor, ingyenese leiratkozhat a hírlevélről.

 Az adatkezelés jogalapja:

Az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése:

„A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban meghatározott körben - a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített - a reklám címzettjére vonatkozó - adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.”

Meghatározott esetekben az SE honlapján keresztül személyes adatok kezelésére is sor kerül.

Az adatkezelés céljai

Az adatkezelés jogalapja:

Az SE honlapján keresztül történő bármely adatszolgáltatás önkéntes, az adatok kezelése az érintett erre vonatkozó akaratának, jelen tájékoztató ismeretében tett, határozott kinyilvánítása (hozzájárulása) alapján történik. Az érintett a hozzájárulásával nyilatkozik arról, hogy az Adatvédelmi tájékoztatót előzetesen megismerte és a hozzájárulását annak ismeretében adta meg. A hozzájáruló nyilatkozat bármikor visszavonható vagy módosítható, az érintett kérheti adatai módosítását, zárolását vagy törlését az info@skodaklub.com e-mail címen vagy postai úton a 1215 Budapest, Katona József utca 51. címen.

Az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személye

Az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra az egyesület tagságának vonatkozásában az elnökség, a titkár és a honlap szerkesztői jogosultak.

Az adatkezelés időtartama

Az adatokat a regisztráció törléséig tároljuk, de az érintett kérésére töröljük.

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei

Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az SE-től az adatkezelés vonatkozásában, az alábbi elérhetőségen: info@skodaklub.com

Tájékoztatás kérése:

Az érintett annak érdekében, hogy meggyőződhessen adatai helyességéről és az adatkezelés jogszerűségéről, bármikor kérelmezheti információs önrendelkezési joga alapján a személyes adatainak kezeléséről való tájékoztatást. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, kérelemre írásban az adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására a törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről.

Adathelyesbítés kérése:

Az érintett bármikor kezdeményezheti az adatai helyesbítését, ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti. Az érintett a valótlan adat megjelölésével és a helyes adat adatkezelő részére történő megküldésével egyidejűleg kérheti adatai helyesbítését. Az adatkezelő a helyesbítést a kérelem beérkezését követően haladéktalanul, de maximum 10 munkanapon belül helyesbíti.

Adattörlés kérése:

Az érintett bármikor kérelmezheti adatai törlését. Ebben az esetben az adatkezelő az adatokat törli, és az adatokat felismerhetetlenné teszi oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges. A személyes adatot törli, ha a kezelése jogellenes; az érintett kéri; az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható; az adatkezelés célja megszűnt; az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte. Az érintett kérésére vagy bármely más törvényi indok alapján az adatkezelő az erre vonatkozó kérelem beérkezését/jogi tény bekövetkeztét követően haladéktalanul, de maximum 10 munkanapon belül az érintett adatot törli.

Zárolás kérése:

Az érintett bármikor kérelmezheti adatai zárolását. Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot az adatkezelő kizárólag addig kezelheti, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Az adatkezelő az érintett kérésének beérkezését követően haladéktalanul, de maximum 15 napon belül zárolja az érintett adatot.

Tiltakozás személyes adat kezelése ellen:

A tiltakozás az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri. Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt haladéktalanul írásban tájékoztatja. Az érintettet jogsérelem esetén a törvény és a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján keresetlevél benyújtásával bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívüli eljárásban hoz határozatot. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. Az érintett jogai érvényesítésével összefüggésben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat jogorvoslatért.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: http://naih.hu